زندگی راحت باش، کارت را بکن، من نگاهت میکنم. مینشینم کنجی، سیگار بی‌تفاوتی‌ام را دود میکنم قهوه‌ام را سر میکشم و کتابم را ورق میزنم و میخواهم ببینم تا کجا ادامه خواهی‌داد و تا کجا ساز مخالف خواهی‌زد و تا کجا به من و آرزوهای من سخت خواهی‌گرفت، وقتی ببینی برایم اهمیتی ندارد و پا روی پا انداخته‌ام و به تقلای کودکانه‌ات میخندم🌱ᥫ᭡