میشه گفت امروز اولش و خوب شروع کردم و بعد خیلی زود تنبل شدم😂

تونستم چهارتا لینک بنویسم و زبان بخونم، بازم خوبه اما کافی نیست. فردا باید جبران کنم و هم امار و هم هیلگار بخونم.

وای عجیب امروز هوس کردم بشینم ادامه رمانم و بنویسم. دلم برای شخصیتای رمانم تنگ شد😕