اقا یادتونه داشتم تو این پست از روز سختی که میخواستم داشته باشم گفتم؟