خوب امتحان فلسفه هم که تموم شد بریم سراغ دلنش خوانواده. که تقریبا به اندازه فلسفه مسخره است.