فقط اگه هنتای بشه خودمو جر میدم

فاک به نیشابور که یه کلاس زبان درست حسابی نداره که حداقل یه چیزی از این فاکی بفهمم

نصف حرفاشونو نمیفهمممممم

هعییی ترجمه شدش چرا هیچ جا نیستتت