دیگه فکرش هم نمی‌کنم که برنامه‌ای داشته باشم. معمولا در حالت انتظارم. زندگی برام مثل یه بازی شده که باید در لحظه تصمیم بگیرم کدوم طرفی برم.

عاشقتم دونیکا 

دوباکی.