امیدوارم زودتر به خودت بیای‌. خیلی داره کش میاد، اونجور که سازه‌ی فلزی یه برج قبل از فروریختنش.