ترس از تبدیل شدن به چیزی که هیچ‌وقت نخواستمش تمام وجودم را می‌خورد. من ادمی هستم که هنوز دلم می‌خواهد چت و گوز برود چالش خرید پنج نخ مشکی پنج نخ آبی را با موفقیت پشت سر بگذارد و تا طلوع خورشید را نبیند دست بردار نباشد. من از چالش‌های شکرگزاری و بیینگ نایس با زن‌ها می‌ترسم. دنبال این نیستم که دنیا را بگیرم اما می‌خواهم هر چقدر می‌توانم از این دنیا را دیده باشم. من یکجا نشینی نمی‌خواهم، مغز من زندگی آرام آرامی که در آن فقط یک لیدی سانتی‌مانتال باشم را قبول نمی‌کند.