خواب موندم البته نه کاملا

صبح همون ساعت ۷ بیدار شدم و سایتو چک کردم و دیدم نتایج هنوز نیومده، حرصم گرفت و دوباره خوابیدم تا حالا

بریم روز قشنگمونو شروع کنیم