بین من و این دوغ محلی یک رابطه‌ی عاشقانه در حال شکل‌گیریه.