از این کارزار چه آموختی ای فرزند؟

_ متوسط بودن نه تنها یک هدف متعالی بلکه هنر است.