وقتی دستت رو می‌گیرم انگار تو اون سایه هستی که یه ظهر داغ بهش می‌رسم.