ولی کاش منو به دنیا نمی آوردی مامان. توان و تحمل من تموم شده. خیلی وقته.