چقد برنامه ریختم و فقط قسمتیشو اجرا کردم

چرا همیشه جاهای سختترشو نگه میدارم برای روزای آخر

امروز باید حتما خوب درس بخونم

و یه وویس خوب هم ضبط کنم