من چی ام؟ بله، تنهای بی سنگ صبووور، خونه ی سرد و سوت و کووور و البته که توی شباااام ستاره نیست، موندم و راه چاااره نیست