یادم باشه یه روز راجع به اضطراب و وحشت عمیقم توی این چند ماهِ گذشته ی زندگیم بنویسم. اگه بتونم از بین ببرمش و کم کم دیوونه نشم، پیش‌ خودم یه قهرمان میشم.