امیدوارم هیچوقت به این نتیجه نرسم که کاش همه چیز جور دیگه‌ای پیش می‌رفت.