من ایمان دارم تلاش نتیجه خواهد داد.من مطمئنم مثل همیشه لحظه ی آخر خدا نزدیکتر میشه❤️

خدایا شکر به خاطر پیشرفت علی

شکر که ایراد ماشین رو زود فهمیدیم

خدایا شکر با مشاورم آشنام کردی

خدایا شکر که انقد امیدوارم کرد

خدایا شکر که خانوادمو کنارم دارم

خدایا شکر که مهربونیات تمومی ندارن

خدایا شکرت که تونستم به برنامه امروزم برسم♥️