عوض اینکه روزمو از این ساعت شروع کنم و این موقع بیدار شم دارم این موقع روزمو تموم میکنم و تازه میخوام بخوابم.هنوز به برنامم کامل عمل نکردم و شاید شش بخوابم.چرا انقد زمان خواب و بیداریم بهم ریخته…میترسم نزدیک امتحان ازش ضربه بخورم.باید منظم تر شم.