این پتانسیل رو دارم که اگر کنار سلین بیفور سانرایز قرار بگیرم کاملا رفتارهای همجنس‌گرایانه از خودم بروز بدم.