خارج شدن از منطقه‌ی امن بعضی وقتا جای اضاف کردن به آدم ازش کم هم می‌کنه. نه اینکه بد باشه، فقط ادم همیشه دلش می‌خواد وقتی پشت سرشو نگاه می‌کنه ببینه چی به دست آورده.