پشت دل کندن از هر چیز یه چوب خط پر شده از هزار لحظه‌ی سیاه هست که کسی حتی تصورش هم نمی‌کنه هر کدوم چه زخمی جا گذاشته.