“زندگی بیشتر در مورد کاری که می‌کنی نیست بلکه در مورد نحوه‌ی انجام اون کاره”