عاشق فضاهایی هستم که برای عملکردهای جمعی طراحی شده‌ان، اما وقتی خالی ان. عاشق تابستونم اما وقتی زمستون باشه. عاشق درس و دانشگاه و این حرفام، اگه تحویل و امتحانی در کار نباشه.