یکی رفته پشت سرم گفته فلانی چقدر مغروره و خودشو‌ میگیره :))

آره چون از لاس چرک‌ با زنای متأهل کارمند خوشم‌ نمیاد و هیچوقت تو جمع خایه مالا شرکت نمیکنم