تازه نفس تنگیم خوب شده بود و اسپری رو کنار گذاشته بودم که به لطف پیک هفتم و ماسک زدن دوباره همه اش برمیگرده