پیرو چند تا پست قبلی، امروزم یکی دیگه از دوستام از قلب اتریش استوری گذاشت =))

البته بهتره بگم کانتکت، نمیشه اسم کسایی که وقت چسناله و ناراحتی میان سراغت و واسشون مهمی ولی وقت خوشی اسمتم نمیارن و حتی یه خداحافظی خشک و خالیم باهات نمیکننو دوست گذاشت