و بعد، این تویی که به ناراحتی و بدبختی و مابقی احوالات رو مخ، از دور با لبخندی ملیح یه فاک نشون میدی.