دیشب خونه دوستم توی دو تا اسلایس نون سیری که خوردم ۳ تا تار موی دراز از دهنم کشیدم بیرون که یکیشم از وسط پاره شد :))

تا عمر دارم بعید میدونم دیگه بتونم نون سیر بخورم