یه حال کثافتی دارم که با هیچی عوض نمیشه

کاش میشد بخوابم و فقط وقتی بیدار شم که این پروژه کوفتی تموم شده باشه و یه قبرستونی چاپ بشه