چرا دلم خوش‌‌ نیست؟ چرا هرجایی میرم و هرکاری که میکنم چند دقیقه بعد از بگو بخندا دوباره یه کوه غم میریزه تو دلم؟

چرا باز آخرش از وسط جمع جدا میشم و دنبال یه گوشه خلوت واسه خودم میگردم؟

این خلأ پر نشدنی توی وجودم مال چیه و چرا هرکاری میکنم پر نمیشه؟ با هیچی و با هیچکس