امروز یه خروار کار سرم ریخته و بخاطر ددلاین مجبورم تا دو روز دیگه جمعش کنم اونوقت مامانم امروز مهمون دعوت کرده

مردشور فک و فامیلو ببرن که فقط بدبختی و زحمت دارن واست