یک قدم تجربه 

یک قدم حس شیرین مستقل شدن

یک قدم شجاعت

یک قدم لذت جوانی

یک قدم تنهایی

یک قدم اتفاقات غ منتظره

یک قدم کشف مسیر های تازه

یک قدم اردیبهشت

یک قدم ترم دوم پزشکی

یک قدم سارایی که داره زندگی کردن رو یاد میگیره

یک قدم عکس های در لحظه

یک قدم برگ ها و گل ها و سنگ ها

یک قدم جریان خون

یک قدم خیس عرق