آدمی که سلیقه سرمایی / گرماییش با من فرق کنه و کاملا باهام متضاد باشه تا ابد واسم کنسله

دیشب داشتیم از هوای خنک شبه بهاری لذت میبردیم ولی یکی اون وسط داشت میلرزید و میگفت شیشه ها رو بدین بالا

شیشه ها رو بدم بالا؟ نه ممنون تورو از ماشین میندازم بیرون