نیاز دارم لش کنم یه جا و هيچ کاری نکنم

کسی کاری به من نداشته باشه منم کاری به اونا نداشته باشم🚶🏻‍♀️

در عین حال از هيچ کاری نکردن اعصابم خورد میشه و اذیت میشم😑

+++++++++++++++++++++++++++++++++