تو برای من مثل خانه می مانی

جایی هستی که به آن تعلق دارم

و تنها جاییکه بارها و بارها

به آن سر می زنم

←   نوشته جات

+++++++++++++++++++++++++++++++++