چند روزه قلبم تیر میکشه

یادم افتاد پارسال که بابام به خاطر قلبش بیمارستان بستری بود، یکی از هم اتاقیاش میگفت ماهایی که مشکل قلبی داریم زود میمیریم و مرگمونم راحته

مثلا شب تو خواب میمیریم، یهویی

من واقعا امیدوارم سرنوشتم اینجوری باشه

و اینکه هم از جانب خانواده مادر مشکلات قلبی داریم هم خانواده پدری☺️

مرگ ایده آلیه واقعا 

+++++++++++++++++++++++++++++++++