نمیدانم آیا تا به حال برایت پیش آمده است که آبله مرغان داشته باشی و پریود هم بشوی؟

وضعیتی بس سسشر است…

←   فاک دیس لایف

+++++++++++++++++++++++++++++++++