انقدر هوا شرجی شده که حس میکنم شمالم

و خواب آلوده و بیخود شدم

+++++++++++++++++++++++++++++++++