قسم به سرو بلندت که خم نخواهم شد

میان وحشت شب جرئت از تو میگیرم

به احترام تو می ایستد اگر دنیا

به احترام تو من ایستاده میمیرم…

←   موسیقی

+++++++++++++++++++++++++++++++++