اینایی که کوئسشن باکس میذارن و تک تک جوابا رو استوری میکنن خیلیییی چرتن

معنی بعضی جوابا رو هم فقط خودشون میفهمن و اون کسی که براشون فرستاده، بعد یه حالت خود گوه پنداری راز الودی به خودشون میگیرن که آره بین من و بعضی دوستام چیزایی هست که فقط خودمون میدونیم ولی خیلی خفن اند، خاک تو سر شما که چیزی از این جریانها نمیدونید

←   مجازی, چندشناک ها

+++++++++++++++++++++++++++++++++