تو این وضعیت یهو مثل سگ دلم واسه استاد نقاشیم تنگ شد و دلم میخواد میتونستم ببینمش، مثل اونموقع ها حرف بزنیم و من انقدر راجع به همه چی غر بزنم که خودم خجالت بکشم🥲😂

←   استاد مهربونم

+++++++++++++++++++++++++++++++++