به یه زجری پاشدم برم کلینیک و داشتم غصه میخوردم چجوری تا اونجا برم که یهو به ذهنم رسید اول زنگ بزنم به منشی ببینم اصلا امروز کسی میاد که خداروشکر گفت نه😭😂

ولی همین که از خواب عزیزم بیدار شدم زجرآور بود واسم

←   کار

+++++++++++++++++++++++++++++++++