یعنی میتونم تا اخر شهریور پایان ناممو تموم کنم؟ :(((

←   درس, دانشگاه

+++++++++++++++++++++++++++++++++