حواسم درگیره بی تو

میرونم تو مسیر بی تو

نمیشه نباشم به انتظارت

جهانم می‌میره بی تو

←   موسیقی

+++++++++++++++++++++++++++++++++