خیلی بده یه لباسی رو بعد چند وقت بپوشی که عطر قدیمیت روش باشه

بعد با بو کردنش یاد گذشته فاکیت بیوفتی