عشق تو مرا آدم بدی كرده است 

حسود..

حساس..

زودرنج ..

مرا ببخش كه اين همه دوستت دارم..