امتحانام که تموم شد یه مقدار قابل توجهیی از موهام رو کوتاه میکنم. واقعا دیگه این حجم از مو رو برنمیتابم و در کلافه ترین حالت ممکنم..