امتحان انقلابی که فکر میکردم برینم رو نمره کامل گرفتم و تا هفته بعد شنبه هیچ امتحانی ندارم!

من این همه خوشبختی؟!