فردا امتحانای دانشگاه شروع میشه. ینی انقدری که برای درسای چرت و پرت عمومی استرس دارم برای درسای تخصصی و اصلی استرس ندارم..!